“نن هم موږ وايو چې کوم فارم 45 د ټاکنو د نتيجو په وخت جاري شوی، 135 فارمونه دې راوړي، د خدای پر قرآن دې خبره وکړي، چې چا هم بريا ترلاسه کړې، هغه ته بايد مبارکي سره ورکړو”
#EnoughIsEnough | #PB51ForAsgharKhan
Source

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *