“مونږ له د خپل حق اخستلو چل راځي۔ اول به ورته منت وکړو، زارۍ به ورته وکړو، سوال به ورته وکړو۔ درې ځله به ورته دغه کوو او په څلورم ځل به ترې خپل حق په زور راوړو”
#Vote4Laltain
Source

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *