‘زما د ذات هېڅ لالچ نشته ځکه چې کله به هم په يو سرکاري دفتر کښې نه کښېنم۔ زما مقدمه د پاکستان نه ده، زما مقدمه د پښتون قام ده۔ د پاکستان سرکار ته نه ځم، په خپله خړه پړه جامه کښې به د پښتنو وکالت کووم‘
#Vote4Laltain
Source

2 responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *